İŞ BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

VatanSoft olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda iş başvuru formu aracılığıyla işe başvuru aşamasında, “Ad-Soyad, Telefon numarası, E-posta, Doğum tarihi, Medeni durum, İkamet ettiğiniz il-ilçe, Çalışma alanı, Çalışma pozisyonu, Eğitim durumu, Firmamızdan beklentileriniz, Kendinizi tanıtan bir yazı” gibi kişisel veriler aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir;

İş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi ile işe alım işlemleri kapsamında iletişim kurulması amacıyla, Stajyerlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve geliştirilmesi için eğitimlerin verilmesi amacıyla kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak, Stajyerlerin, stajı tamamlamaları için gerekli olan staj süreci değerlendirme ve puanlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca, Şirket faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve tedarik edilen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak, Şirket bünyesinde oluşturulan kurallar, talimatlar ve kanuni yükümlülükler kapsamında stajyerlerin bu kural ve talimatlara uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesi için takip edilmesi amacıyla, meşru menfaat ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak, Şirket’in meşru menfaatleri, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve kanunlarda öngörülen hâllerde hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” bentleri kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

VatanSoft kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar ile bu amaçlara ek olarak; iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması ve bu adayların şirketimize bağlı grup şirketlerinde uygun pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

VatanSoft kişisel verilerinizi; iş başvuru formunu veya CV’lerinizi şirkete elden teslim etmeniz, web sitesi üzerinden başvuru yapmanız veya mail yoluyla iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle VatanSoft ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak VatanSoft'a başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak VatanSoft'a iletmeniz durumunda VatanSoft talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, VatanSoft Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

VatanSoft tarafından bildirilen yükümlülüklerim ile kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.